Artemis Consulting

  • warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /var/www/artemisbelgium.be/artemisbelgium.be/wwwroot/modules/system/system.module on line 1015.
  • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/artemisbelgium.be/artemisbelgium.be/wwwroot/includes/theme.inc on line 1820.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/artemisbelgium.be/artemisbelgium.be/wwwroot/includes/theme.inc on line 1820.
Met Artemis Consulting kan u rekenen op ervaren consultants en field experts die u op een pragmatische wijze bijstaan in het verhogen van de efficiëntie van uw commerciële organisatie.

Onze field experts blijven niet aan wal staan maar zorgen voor een optimale begeleiding op de werkvloer door het aanreiken van de juiste inzichten, handvaten en oplossingen. Naast hun strategische competenties komen ze beslagen op het ijs voor organisatie assessments, opzetten of herstructureren van sales organisaties, creëren van een efficiënte sales structuur, het optimaliseren van sales processen en sales teams, het uitvoeren van een commerciële due dilligence, change management en personal coaching voor sales en management. Ze ondersteunen u zowel bij adhoc advies als het uitvoeren van interim management opdrachten. Ons engagement is even krachtig als éénvoudig: uw commerciële organisatie succesvoller maken waardoor uw verkoopcijfers stijgen en het bedrijf sneller en rendabeler kan groeien. We helpen u de juiste koers te varen zonder omwegen om uw objectieven te realiseren. Uw groei is wat ons drijft.

Artemis Consulting bestrijkt ondermeer volgende expertisedomeinen:
Bedrijfsstrategie

In een wereld die alsmaar sneller evolueert hebben bedrijven nood aan een solide strategie en een uitgesproken visie en missie. Hieronder vallen niet enkel de klaar omlijnde plannen waarmee korte-termijn resultaten en lange-termijn doelstellingen kunnen gerealiseerd worden. Ook de methoden die kunnen aangewend worden om de strategie tot uitvoer te brengen, dienen zorgvuldig te worden bepaald. Onze consultants helpen bedrijven een heldere visie en missie te definiëren en deze te vertalen naar een duidelijke bedrijfs- en business strategie.

Een onafhankelijke kijk van buitenaf is in deze oefening vaak welgekomen, omdat het comparatieve inzichten met zich meebrengt, waardoor het risico op tunnelvisie wordt beperkt. Artemis ontwikkelt haar adviezen op maat van senior executives en andere leidinggevenden die verantwoordelijkheid dragen voor de strategische positionering van hun bedrijf of onderneming.

terug naar overzicht

Commerciële strategie

ArtemisEurope begeleidt bedrijven en organisaties bij de definitie en monitoring van specifieke commerciële strategieën. Daarbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan interne consistentie van deze strategie maar ook de impact van commercieel-strategische keuzes op de organisatie wordt nauwgezet opgevolgd.

terug naar overzicht

Prospectiestrategie

De prospectie strategie heeft als doel om te bepalen hoe en met welke middelen we nieuwe klanten gaan werven. Hierbij moet worden bepaald welke personen en welke middelen zullen ingezet worden. Artemis helpt haar klanten stap voor stap bij het uitwerken van de meest efficiënte prospectie strategie, aangepast uw bedrijfscontext en uw mogelijkheden.

Een degelijke prospectie strategie bepaalt de helft van het succes bij het uitvoeren van prospectie. Volgende zaken komen uitgebreid aan bod: doelgroepbepaling, segmentatie, concurrentieanalyse, geomarketing, prospectieverhaal, prospectielijsten, enz…

terug naar overzicht

Communicatie strategie

Aan zowat elke bedrijfsactiviteit ligt communicatie aan de basis. Het ligt dan ook voor de hand deze communicatie, van persoonlijk gesprek tot "interactive broadcasting", planmatig aan te pakken. Alleen zo kan immers gegarandeerd worden dat communicatie leidt tot een consistente, positieve en correct gepositioneerde perceptie van de onderneming, haar diensten en producten en haar klantenrelaties.

De creatie van een doeltreffende communicatiestrategie veronderstelt zowel theoretische als praktijkervaring. De communicatiespecialisten van Artemis beschikken niet alleen over de vereiste kwalificaties en ervaring, ze worden voornamelijk gedreven door de wil uw geïntegreerde marketing-communicatieplannen zo adequaat als mogelijk te definiëren. Uiteraard nemen we ook de specifieke deelaspecten, zoals positionering, merkenbeheer, selectie van communicatiekanalen en -partners en pragmatische implementatie, voor onze rekening. Indien uw bedrijfsrealiteit daarom verzoekt, garanderen we zelfs een naadloze samenwerking tussen uw communicatiepartner en uzelf.

terug naar overzicht

Organisatiestrategie

We helpen klanten bij het aligneren van de organisatiestructuur op de business strategie. Om een efficiënte organisatiestructuur uit te bouwen is het belangrijk om eerst goed de objectieven in kaart te brengen. Daarna moet een procesflow worden ontwikkeld waarbij duidelijk moet worden bepaald door welke rollen de verschillende stappen in het proces moeten worden ingevuld. Er zal moeten bepaald worden wie welke taak zal vervullen binnen het proces en wat de kerncompetenties zijn van elke medewerker. Het spreekt voor zich dat we de juiste mensen op de juiste plaats moeten zetten maar de uitdaging is groot omdat ofwel niet alle juiste competenties aan boord zijn of bepaalde medewerkers niet op de juiste plaats zitten. Daarom is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan en beroep te doen op specialisten die ervaring hebben met het veranderen van organisaties. Bovendien ondersteunt Artemis ook bij "turn around"-programma's en optimalisatie van de commerciële kernprocessen.

terug naar overzicht

Market Entry Analysis

Wanneer een organisatie overweegt haar diensten uit te breiden voor een nieuwe markt wordt er een market entry-analyse of haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek stelt klanten in staat te bepalen of een bepaalde markt wordt betreden of niet. Zodra bepaald is dat een nieuwe markt dient ingenomen te worden, zijn de logische volgende vragen welke markten dienen benaderd, hoe dit best gebeurt, binnen welk tijdskader.

Artemis beschikt over methoden die deze antwoorden helpen te genereren: niet alleen krijgt u een klaar antwoord op de vraag of uw onderneming wel dient te verruimen of te verschuiven, we duiden tevens de markten aan die in aanmerking komen, we evalueren de beste methoden om de nieuwe markt te betreden (fusie, overname, franchise,…) en onderzoeken op welk tijdstip dit best kan gebeuren.

terug naar overzicht

Commerciële Due Diligence

Ondernemingen die overwegen een fusie aan te gaan of een overname te doen, hebben alle belang bij risicocontrole. Een "due diligence" is dan ook de aangewezen methode om de huidige en verwachte toekomstige prestaties van de partij waarin interesse is betoond, in kaart te brengen en om zich voor te bereiden op de noodzakelijke integratie na een succesrijke overname of fusie.

Artemis beschikt over specialisten die u bijstaan in deze cruciale analyse. Hun jarenlange ervaring met de financiële, commerciële, juridische en marketingaspecten stelt Artemis in staat om uw commerciële en marketing due diligences uit te voeren. Andere due diligences kunnen evenzeer uitgevoerd worden, dankzij onze allianties met andere gespecialiseerde ondernemingen.

terug naar overzicht

Enterprise Service Management (ESM)

Het is vandaag noodzakelijk voor producerende bedrijven om hun denkwijze omtrent het verlenen van service te veranderen van het niveau van after sales naar een strategisch niveau. Het verhogen van de performantie van uw dienstverlening en de wijze waarop ze wordt vermarkt kan ontzettend bijdragen tot de omzet, rendabiliteit en cash flow. Artemis help bedrijven bij het maken van deze denkoefening en werkt commerciële concepten uit waarbij de dienstverlening van bedrijven uitermate winstgevend kan zijn.

terug naar overzicht

Top Line Growth (TLG)

Zogenaamde "established" bedrijven en ondernemingen zien zich vaak geplaatst voor het aanzienlijk risico dat hun oorspronkelijke "differentiators", hun "unique selling propositions" niet langer onderscheidend zijn, en ze tot "commodity" verworden. Dit ondergraaft niet alleen de concurrentiepositie, het sorteert eveneens negatieve effecten op marges en groeipotentieel. Top Line Growth kan deze effecten evenwel onderkennen en onderscheppen.

Artemis stelt u in staat op permante wijze de evolutie van uw onderscheidend vermogen te bewaken, te voorzien van gepaste strategische antwoorden en deze zo uit te voeren dat een rendabele en gestage groei centraal blijft in uw bedrijfsactiviteiten. Goed uitgevoerde Top Line Growth biedt bovendien de beste garanties voor de duurzaamheid van uw lange-termijnrelaties met klanten.

terug naar overzicht

Change management

De capaciteit tot veranderen, tot aanpassing aan veranderende omstandigheden is een noodzakelijke voorwaarde voor groei en overleven. Niettegenstaande deze noodzaak is de mens van nature geneigd zich tegen verandering te verzetten. Dit maakt het belang van gecontroleerde, beheerste verandering zo groot.

Artemis biedt u de mogelijkheid de noodzakelijke veranderingen zo aan te pakken, dat het natuurlijk verzet ertegen geminimaliseerd wordt. Meer zelfs, onze methoden zijn er op gericht medewerkers zo in te lichten dat de veranderingen niet langer als een noodzakelijk kwaad, maar als een intrinsieke meerwaarde worden gepercipieerd.

terug naar overzicht

Crisis management

Het overkomt de besten: plots zien we ons geconfronteerd met een situatie waarin onze beproefde managementaanpak niet langer werkt. Een crisis dient zich aan. Processen lopen mank, communicatie is niet langer doeltreffend, onduidelijkheid neemt toe. In dergelijke gevallen is de interventie van externe crisismanagers de uitgewezen weg om zo adequaat mogelijk tot een hersteld evenwicht te komen.

Artemis beschikt over beslagen crisis managers die kunnen bogen op jarenlange ervaring als ondernemer of manager. Hun geobjectiveerde kijk op de problematiek vermijdt de val van "company politics" en biedt de beste garantie op een resolutie die bestendig is. Bovendien hebben onze crisis managers het voordeel dat ze verdwijnen zodra het euvel is verholpen. Geen herinneringen meer aan een kort moment van twijfel.

terug naar overzicht

Workforce Performance

Bedrijfsresultaten zijn in grote mate het gevolg van de wijze waarop de medewerkers als geheel functioneren. Medewerkers moeten ingezet worden in de juiste rollen, hun performantie dient geoptimaliseerd in functie van hun capaciteiten en van de teams waarvan ze deel uitmaken.

ArtemisEurope helpt bedrijven om hun organisatie structuur efficiënter te maken, de performantie van de individuele arbeidsprestaties te verhogen, teamwork te optimaliseren, workflows te herorganiseren en sales teams efficiënter te maken zodat een hogere productiviteit en rendabiliteit wordt gerealiseerd.

terug naar overzicht